În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, Asociația Centrul pentru Inovare Publică, organizație neguvernamentală cu sediul în Mun. București, sector 1, numit în continuare Centrul pentru Inovare Publică, prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

 • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
 • Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • Confidențialitatea. Regulamentul intern de organizare și funcţionare al instituţiei conţine reglementări cu privire la confidenţialitatea informaţiilor.
 • Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrărilor care vizeaza date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizata și-a dat consimţământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Informarea. Informarea persoanelor se face de către instituția care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
 • Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001)

 • dreptul de a obține de la Centrul pentru Inovare Publică, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de Centrul pentru Inovare Publică;
 • dreptul de a obține de la Centrul pentru Inovare Publică, la cerere și în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dreptul de a obține de la Centrul pentru Inovare Publică, la cerere și în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001;
 • dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
 • dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost încălcate;

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 vă puteți adresa Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/și instanțelor de judecată.

 

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Centrul pentru Inovare Publică certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal;

Centrul pentru Inovare Publică utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor și procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare;

Personalul Centrului pentru Inovare Publică este instruit în ceea ce privește securitatea și confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate;

Accesul la computerele ce conţin baze de date cu caracter personal este restricţionat cu cont/user și parola;

Datele cu caracter personal nu vor fi înstrainate sub nicio formă terţelor persoane străine, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate în acest sens;

 

Notă

Pentru mai multe detalii și informații orice persoana interesată se poate adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.